<< New text >>

Cán bộ, công chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Mộ Đức ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào kỷ niệm lần thứ 69 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Thầy Vàng - Hoàng Sa

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN MỘ ĐỨC

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Toàn văn Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tải file

===================================================

Kế hoạch công tác Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2013-2014

LĐLĐ HUYỆN MỘ ĐỨC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐGD HUYỆN MỘ ĐỨC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 51/KH - CĐGD                                 Mộ Đức, ngày  01  tháng 10  năm 2013.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

        Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2013 - 2014 của CĐGD huyện, Ban Thường vụ CĐGD huyện có kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tháng, đã thông qua Ban Chấp hành ngày  10/11/2013, như sau:

Xem đầy đủ tại file đính kèm


Kế hoạch công tác Công Đoàn Giáo dục huyện năm học 2013-2014

kehoach CDGD huyen 2013-14 CĐGD.doc
Tải về

=======================================================