CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN MỘ ĐỨC

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Toàn văn Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tải file

===================================================

Kế hoạch công tác Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2013-2014

LĐLĐ HUYỆN MỘ ĐỨC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐGD HUYỆN MỘ ĐỨC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 51/KH - CĐGD                                 Mộ Đức, ngày  01  tháng 10  năm 2013.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

        Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2013 - 2014 của CĐGD huyện, Ban Thường vụ CĐGD huyện có kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tháng, đã thông qua Ban Chấp hành ngày  10/11/2013, như sau:

Xem đầy đủ tại file đính kèm


Kế hoạch công tác Công Đoàn Giáo dục huyện năm học 2013-2014

kehoach CDGD huyen 2013-14 CĐGD.doc
Tải về

=======================================================